19 9 / 2014

19 9 / 2014

19 9 / 2014

orientaltiger:

It’s so hard to let go of people when they’ve been around for so long. 

(via sutuhobao)

19 9 / 2014

16 9 / 2014

Hít thở nào. Hít vào thở ra hít vào thở ra. 
11h kém mới từ trường về nhà là chuyện (sẽ) hết sức bình thường luôn ! :)
(Tranh của chị #thuycom)

Hít thở nào. Hít vào thở ra hít vào thở ra.
11h kém mới từ trường về nhà là chuyện (sẽ) hết sức bình thường luôn ! :)
(Tranh của chị #thuycom)

02 9 / 2014

02 9 / 2014

25 8 / 2014

25 8 / 2014

corneliaarabella:

When you are with the right person it brings out the best version of you.- Beyonce for Jay Z

corneliaarabella:

When you are with the right person it brings out the best version of you.
- Beyonce for Jay Z

25 8 / 2014

jonaschristoffersen:

coolest couple in the world!

jonaschristoffersen:

coolest couple in the world!