19 4 / 2014

.

.

14 4 / 2014

Lancôme Maqui Blanc Miracle

Lancôme Maqui Blanc Miracle

07 4 / 2014

Đi giải cứu thế giới 1 mình có gì lạ lắm hay sao mà ng xung quanh cứ nhìn nhìn 😰😰😰. 
 (at Lotte Cinema)

Đi giải cứu thế giới 1 mình có gì lạ lắm hay sao mà ng xung quanh cứ nhìn nhìn 😰😰😰.
(at Lotte Cinema)

04 4 / 2014

04 4 / 2014

03 4 / 2014

03 4 / 2014

03 4 / 2014

03 4 / 2014

03 4 / 2014

"Do a little more each day than you think you can."

Lowell Thomas (via dknyprgirl)